Přejít na článek: Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Společnost CERBEROS s.r.o. (Správce) prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a další platnou legislativou.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
CERBEROS s.r.o.
Duhová 1531/3
Praha 4 - Michle, 140 00
IČO: 24237744
Kontaktní údaje: [email protected]

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Společnost CERBEROS s.r.o. zpracovává tyto kategorie osobních údajů o zákaznících CERBEROS s.r.o.:

Identifikační údaje zákazníka
Kontaktní údaje zákazníka
Provozní a ekonomické údaje o službách objednaných zákazníkem
Provozní a lokalizační údaje zákazníka v rozsahu podle vyhlášky 357/2012 Sb.

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou:

Identifikační údaje zákazníka
Kontaktní údaje zákazníka
Provozní a ekonomické údaje o službách objednaných zákazníkem
Provozní a lokalizační údaje zákazníka v rozsahu podle vyhlášky 357/2012 Sb.
Příjemci osobních údajů mohou být Orgány činné v trestním řízení v případě žádostí podle §88a Trestního řádu, v rozsahu určeném zákonem 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích) a vyhláškou 357/2012 Sb. a provozovatelé registrů klientských informací.

PRINCIPY A ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve společnosti CERBEROS s.r.o. zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením 2016/679. Zpracováváme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme pro poskytování našich služeb, plnění vyplývající ze smluv, jejichž zpracování nám ukládá legislativa nebo které potřebujeme z důvodů oprávněných zájmů CERBEROS s.r.o. Osobní údaje udržujeme aktuální, ukládáme, zpracováváme a likvidujeme je bezpečným způsobem. Chráníme osobní údaj před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 2016/679) jsou vymazány bez zbytečného odkladu poté, co subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním.
Osobní údaje jsou vymazány ve lhůtě 4 roky od ukončení smluvního vztahu, případně dříve, pokud uplynou zákonné reklamační lhůty a pokud jsou vypořádány všechny závazky a pohledávky.
Údaje o vyúčtování a platbách jsou uchovávány po dobu zákonných lhůt podle zákona o účetnictví (563/1991 Sb.), podle zákona o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) a další související legislativy
Provozní a lokalizační údaje zpracovávané podle vyhlášky 357/2012 Sb. Jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od jejich pořízení.
PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před žádostí o výmaz. Vymazány před uplynutím lhůt pro výmaz nemohou být osobní údaje, které správce osobních údajů zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy; na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů CERBEROS s.r.o.;
Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat o omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo u správce osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů týkajících se subjektu údajů od správce osobních údajů.
Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů týkajících se subjektu údajů, niž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
POVINNOST POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE
Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené na žádost subjektu údajů – bez poskytnutí těchto údajů není možné službu poskytnout (nelze identifikovat zákazníka a identifikovat osobu účastníka podle zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikací) a není možné vyúčtovat platbu za služby.

Provozní a lokalizační údaje jsou sbírány na základě zákonné povinnosti pro podnikatele v elektronických komunikacích podle zákona 127/2005 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou 357/2012 Sb. v pseudonymizované podobě a jsou ztotožněny s konkrétním účastníkem v okamžiku žádosti orgánů činných v trestním řízení podle §88a nebo dalších oprávněných podle zákona.

INFORMACE O AUTOMATIZOVANÉM ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
U správce osobních údajů nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování a profilování.

Chcete internet od CERBEROS?
Zanechte nám na sebe telefonní číslo a my se vám ozveme zpět.
Děkujeme, v brzké době se Vám ozveme zpět
+420