Přejít na článek: Časté otázky

Časté otázky

Optické připojení k internetu je dostupné v určitých lokalitách, proto je důležité předem ověřit jeho dostupnost. To lze jednoduše prověřit zde. Pokud si nejste jisti, rádi vám s tím pomůžeme i telefonicky.

Můžete nám zavolat nebo napsat na sociálních sítích. Další možností je, že si rovnou oveříte dostupnost našeho super rychlého internetu ve vaší lokalitě, a to zde. Nevíte si rady? Zanechte nám telefonní číslo a my vám zavoláme zpět, společně vše probereme. Děkujeme, že máte zájem o naše služby. 

Odpověď je jednoduchá. Velikost našich antén/vysílacího výkonu volíme tak, aby spoj i za hustého deště fungoval. Pokud je instalace provedena kvalitně s dodržením technologického postupu, je rychlost bezdrátového internetu na počasí a roční době takřka nezávislá.

Díky kvalitním Wi-Fi routerům si můžete připojit veškeré počítače, televize, mobily či další zařízení, které doma máte. Obecně platí, že technické limity dnešních routerů nijak neomezují provoz v běžné domácí síti. Záleží samozřejmě i na rychlosti internetu, kterou si objednáte. Rychlost ovlivňuje i stáří zařízení, které se k internetu připojuje.

Našim cílem je, abychom každého nového zákazníka nainstalovali nejpozději do deseti dnů od podepsání smlouvy. Obvykle však bývá termín kratší.

Nejjednodušší cestou, jak změnit stávající Službu, je napsat nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Do formuláře prosím uveďte váš požadavek. Lze předpokládat, že vás ještě budeme telefonicky kontaktovat.

Ano, na požádání Vám přidělíme jednu nebo více veřejných IP adres. Ceny služeb se řídí aktuálním ceníkem.

Pokud vám nefunguje internetové připojení, dejte nám to vědět. Zavolejte nám, nebo napište, případně nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře. Co nejdříve vám sdělíme, jestli se jedná o závadu, na které pracujeme, nebo provedeme okamžitou analýzu situace, pokud to není závada z naší strany. 

Vaše rozhodnutí nás velmi mrzí. Skutečně jsme vyčerpali všechny možnosti, jak tomuto kroku předejít? Zkuste nás nejdříve kontaktovat, společně to probereme.

Způsob podání výpovědi je poté následující: Pošlete nám písemnou výpověď smlouvy poštou CERBEROS s.r.o., Nitranská 560, Liberec - Jeřáb, PSČ 460 07,nebo na email info@cerberos.cz. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém nám byla vaše výpověď doručena.

Podmínky přenositelnosti telefonních čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu společnosti CERBEROS s.r.o., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO 24237744, DIČ CZ24237744, zápis v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 200484 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel") vydané v souladu s ustanoveními § 34 a 34a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích, dále jen „ZoEK") a v souladu s vyhláškou č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu (dále jen „vyhláška o podmínkách přenositelnosti").

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Tyto Podmínky přenositelnosti telefonních čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu (dále jen „Podmínky") upravují práva a povinnosti Poskytovatele a práva a povinnosti zákazníka, který má zájem využívat veřejně dostupné služby elektronických komunikací Poskytovatele, nebo který využívá veřejně dostupné služby elektronických komunikací Poskytovatele a má zájem přejít k jinému poskytovateli (dále jen „zákazník"). Podmínky upravují postup při poskytování služby přenositelnosti telefonních čísel ve veřejné komunikační síti a postup poskytování služby změny poskytovatele služby přístupu k internetu.
2) Pojmy nedefinované v těchto Podmínkách mají stejný význam jako definice pojmů obsažené ve Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací Poskytovatele (dále jen „Smlouva") a ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací Poskytovatele (dále jen „Všeobecné podmínky").

II. PŘENOSITELNOST TELEFONNÍCH ČÍSEL
1) Služba přenositelnosti telefonních čísel ve veřejné komunikační síti (dále také jako „služba přenosu čísla") umožňuje zákazníkům ponechat si jimi užívané telefonní číslo.
2) Podmínky upravují přenos telefonních čísel v rámci veřejné mobilní komunikační sítě a přenos v rámci veřejné pevné komunikační sítě. Podmínky přenositelnosti se nevztahují na přenositelnost mezi veřejnou pevnou a veřejnou mobilní komunikační sítí.
3) Na službě přenosu čísla se podílí:
a) zákazník;
b) nový poskytovatel veřejně dostupné interpersonální komunikační služby založené na číslech (dále též „přejímající poskytovatel služby");
c) původní (stávající) poskytovatel veřejně dostupné interpersonální komunikační služby založené na číslech (dále též „opouštěný poskytovatel služby").
4) Pro přenesení telefonního čísla je potřebný ověřovací kód pro přenesení čísla vydaný opouštěným poskytovatelem služby (dále jen „OKU kód"), který je součástí příslušné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Prostřednictvím OKU kódu je možné přenést vždy pouze jedno telefonní číslo.
5) Služba přenosu čísla je zákazníkovi poskytovaná bezplatně.

III. POSKYTOVATEL JAKO PŘEJÍMAJÍCÍ POSKYTOVATEL SLUŽBY
1) Poskytovatel umožňuje přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele. Za tímto účelem kontaktuje zákazník Poskytovatele jako přejímajícího poskytovatele služby s žádostí o zajištění přenesení telefonního čísla. Zákazník zároveň s Poskytovatelem uzavře Smlouvu, pokud smlouvu s Poskytovatelem neuzavřel již dříve.
2) Žádost zákazník podává osobně na pobočce Poskytovatele, případně jiným způsobem, kterým Poskytovatel umožňuje uzavření Smlouvy v souladu s Všeobecnými podmínkami.
3) V žádosti o změnu poskytovatele a zajištění přenosu telefonního čísla k Poskytovateli zákazník uvede zejména:
a) identifikační údaje zákazníka;
b) identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby (alespoň obchodní firmu/název);
c) telefonní číslo, o jehož přenesení zákazník žádá;
d) OKU kód vydaný opouštěným poskytovatelem služby; a
e) den, ke kterému má přenos čísla proběhnout.
4) Bez uvedení těchto údajů nelze začít proces přenesení čísla u přejímajícího poskytovatele služby.
5) Poskytovatel jako přejímající poskytovatel služby je oprávněn ověřit totožnost zákazníka před tím, než jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o přenesení čísla. Neposkytne-li zákazník na výzvu potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o přenesení čísla nepožádal.
6) Poskytovatel neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti čísla zajistí provedení úkonů potřebných k přenesení čísla a informuje zákazníka o dni, ke kterému má přenos čísla proběhnout a který je zároveň dnem zániku závazku ze smlouvy s opouštěným poskytovatelem služby.
7) Poskytovatel do 1 pracovního dne od obdržení žádosti zákazníka vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o žádosti zákazníka o přenesení čísla, včetně OKU kódu, a okamžiku zániku závazku ze smlouvy (dále také jako „objednávka přenesení").
8) Telefonní číslo bude mezi přejímajícím a opouštěným poskytovatelem služby přeneseno nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů, která začíná běžet ode dne obdržení objednávky přenesení opouštěným poskytovatelem služby, nebo pozdějším dnem, pokud si to zákazník a Poskytovatel sjednají (např. kvůli nutnosti doručení SIM karty či kvůli požadavku zákazníka zachovat dobu závazku u opouštěného poskytovatele služby).
9) Přejímající i opouštěný poskytovatel služby společně zajišťují, aby poskytované služby na sebe navazovaly. Po úspěšném ověření objednávky ze strany opouštěného poskytovatele kontaktuje Poskytovatel jeden pracovní den před plánovaným datem přenosu zákazníka s instrukcemi, jak postupovat v den přenosu v případě, že je nutná jeho spolupráce.
10) Počátkem následujícího pracovního dne po uplynutí lhůty v čl. III odst. 8 Podmínek, tedy začátkem třetího pracovního dne, dojde k zániku závazku ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací u opouštěného poskytovatele služby a k aktivaci telefonního čísla u Poskytovatele. Tato lhůta se neuplatní, pokud doba zbývající do zániku závazku ze smlouvy je kratší (než dva pracovní dny), k přenesení čísla nedošlo nebo pokud o to požádá zákazník. To znamená, že požádá-li zákazník o přenesení čísla méně než dva pracovní dny před koncem závazku ze smlouvy, není zaručena přímá návaznost poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
11) Přejímající poskytovatel služby se může se zákazníkem dohodnout na přenesení čísla v pozdější pracovní den, v takovém případě k přenesení dojde v dohodnutý den, který přejímající poskytovatel uvedl v objednávce přenesení. Přenesení čísla a jeho následná aktivace se provede v nejkratší možné lhůtě a k datu výslovně ujednanému se zákazníkem. Telefonní číslo bude v každém případě aktivované do 1 pracovního dne od data, které bylo se zákazníkem ujednáno.
12) Zákazník, jehož závazek ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací u opouštěného poskytovatele služby skončil výpovědí, si může přenést číslo k Poskytovateli po dobu nejméně 1 měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy, pokud se tohoto práva výslovně nevzdá.
13) Smlouva, kterou mezi sebou uzavřou Poskytovatel a zákazník při žádosti o přenesení čísla, nabývá účinnosti okamžikem přenesení čísla k Poskytovateli jako přejímajícímu poskytovateli.
14) Poskytovatel přenos telefonního čísla neprovede pokud:
a) zákazník neuvede všechny údaje nezbytné pro zajištění přenositelnosti čísla (zejména přenášené telefonní číslo a OKU kód);
b) telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce přenesení;
c) existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla; nebo
d) na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti podle ZoEK nebo vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.
15) Doba, po kterou není zákazníkovi během procesu přenesení čísla na tomto čísle poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací (číslo není aktivní), nepřesáhne dobu stanovenou platnou a účinnou právní úpravou.
16) Pokud skončí smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená s opouštěným poskytovatelem služby dříve než počátkem prvního pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty dle čl. III. odst. 8 těchto Podmínek z jiného důvodu než pro přenesení čísla (např. dřívějším uplynutím výpovědní doby), není při přenesení zaručeno přímo navazující poskytování služby na přenášeném telefonním čísle. Žádost o přenesení čísla je v případě zájmu o přímou návaznost poskytování služeb elektronických komunikací nutné podat nejpozději 3 dny před uplynutím výpovědní doby.
17) V případě, že se zvyšuje cena za volání na přenesené telefonní číslo, Poskytovatel umožní zákazníkovi získat bezplatnou informaci o přeneseném telefonním čísle sloužící ke zjištění ceny volání na toto telefonní číslo, například prostřednictvím ceníku dostupného na internetových stránkách Poskytovatele.

IV. POSKYTOVATEL JAKO OPOUŠTĚNÝ POSKYTOVATEL SLUŽBY
1) Poskytovatel umožňuje přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli, čímž zároveň dojde k ukončení poskytování příslušné veřejně dostupné interpersonální komunikační služby založené na číslech, a to ke dni přenesení telefonního čísla. Za přenesení čísla odpovídá přejímající poskytovatel služby.
2) Pokud zákazník požádá u přejímajícího poskytovatele služby o přenesení telefonního čísla k tomuto poskytovateli, postupuje Poskytovatel jako opouštěný poskytovatel služby v součinnosti s přejímajícím poskytovatelem služby tak, aby bylo telefonní číslo přeneseno nejpozději do konce druhého pracovního dne ode dne, kdy Poskytovatel obdrží od přejímajícího poskytovatele informaci o podané žádosti o přenesení telefonního čísla (od obdržení objednávky přenesení). Zákazník se může s přejímajícím poskytovatelem dohodnout na pozdějším datu přenesení. Smlouva zákazníka s Poskytovatelem bude ukončena dnem přenesení telefonního čísla.
3) Nedojde-li k přenesení telefonního čísla, pokračuje Smlouva za stávajících podmínek až do jejího řádného ukončení. Poskytovatel zákazníkovi znovu aktivuje číslo a službu za stejných podmínek, a to až do doby, než dojde k úspěšnému přenesení čísla a aktivaci služeb přejímajícího poskytovatele služby. V takovém případě Poskytovatel již deaktivované číslo zdarma aktivuje.
4) Zákazník má možnost rovněž nejdříve Smlouvu s Poskytovatelem vypovědět a teprve poté požádat přejímajícího poskytovatele služby o přenesení telefonního čísla, k přenesení čísla tak může za výše uvedených podmínek dojít i ve výpovědní době, a to po dobu nejméně 1 měsíce ode dne zániku závazku ze smlouvy, pokud se tohoto práva zákazník výslovně nevzdá.
5) Nebyla-li Smlouva s Poskytovatelem jako opouštěným poskytovatelem služby ukončena již dříve, dojde k jejímu ukončení přenesením telefonního čísla.
6) Využil-li zákazník po dobu trvání smlouvy obchodní či marketingovou nabídku, na základě které získal od Poskytovatele slevu či jakékoliv jiné zvýhodnění podmíněné využíváním služeb po určitou dobu, přičemž ke dni ukončení Smlouvy nebude ze strany zákazníka tato podmínka splněna, má Poskytovatel nárok na finanční vyrovnání. Výše finančního vyrovnání odpovídá výši slevy či zvýhodnění, které zákazník od Poskytovatele získal.
7) Poskytovatel jako opouštěný poskytovatel služby na žádost zákazníka, který je spotřebitelem, využívajícího předplacené služby podanou nejpozději do 30 dnů ode dne zániku závazku ze smlouvy vrátí zbývající zůstatek předplatného.
8) Pokud má zákazník s Poskytovatelem uzavřenou starší Smlouvu, jejíž součástí není OKU kód, sdělí Poskytovatel zákazníkovi OKU kód na požádání.

V. ZMĚNA POSKYTOVATELE SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU
1) Služba změny poskytovatele služby přístupu k internetu (dále také jako „služba změny poskytovatele") umožňuje zákazníkům změnit poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné, a aby nedošlo k přerušení poskytování služby přístupu k internetu po dobu delší než 1 pracovní den.
2) Na službě změny poskytovatele se podílí:
a) zákazník;
b) nový poskytovatel služby přístupu k internetu (dále též „přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu");
c) původní (stávající) poskytovatel služby přístupu k internetu (dále též „opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu").
3) Pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu je potřebný ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydaný opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu (OKU kód), který je součástí příslušné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.
4) Služba změny poskytovatele je zákazníkovi poskytovaná bezplatně. To nevylučuje zpoplatnění zřízení přípojky, koncového bodu sítě, aktivační poplatek nebo jiné zpoplatnění zřízení služeb stanovené dle platného ceníku Poskytovatele, o kterém bude zákazník informován.

VI. POSKYTOVATEL JAKO PŘEJÍMAJÍCÍ POSKYTOVATEL SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU
1) Zákazník, který hodlá změnit poskytovatele služby přístupu k internetu, a má zájem uzavřít Smlouvu s Poskytovatelem, může požádat Poskytovatele jako přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu o zajištění změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Postup změny poskytovatele služby přístupu k internetu vede přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu.
2) Zákazník v žádosti o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu uvede alespoň:
a) své identifikační údaje;
b) identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu;
c) identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu;
d) den, ke kterému má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout; a
e) OKU kód vydaný opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu.
3) Poskytovatel do 1 pracovního dne od obdržení žádosti zákazníka vyrozumí opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu o žádosti zákazníka o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, sdělí mu všechny náležitosti nutné pro provedení změny poskytovatele služby přístupu k internetu a informace o dni, ke kterému má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout, a společně neprodleně ověří možnost provedení změny poskytovatele služby přístupu k internetu.
4) Poskytovatel je oprávněn ověřit totožnost zákazníka před tím, než jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu. Neposkytne-li zákazník na výzvu potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu nepožádal.
5) Poskytovatel poskytne zákazníkovi před změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a v jejím průběhu potřebné informace o změně.
6) Změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhne nejpozději ve lhůtě 4 pracovních dnů, která začíná běžet ode dne obdržení objednávky změny poskytovatele služby přístupu k internetu opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu. Poskytovatel a zákazník si mohou sjednat i pozdější den změny poskytovatele služby přístupu k internetu.
7) Poskytovatel zajistí, aby k aktivaci služeb došlo v nejkratší možné době, nebo ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem. Opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu je povinen poskytovat své služby za stejných podmínek až do doby, kdy jsou aktivovány služby přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu.
8) Ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu je nezbytné, aby u zákazníka měl Poskytovatel zřízený technologický bod pro poskytování služby (zejm. přípojka a/nebo koncový bod sítě Poskytovatele). Proto si Poskytovatel vyhrazuje právo termín změny poskytovatele služby přístupu k internetu oznámením zrušit a navrhnout nový, pokud je to třeba k zajištění nezbytné součinnosti operátora dostupné sítě nebo opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu, případně žádost zákazníka zrušit, pokud není možné technologický bod pro poskytování služby zřídit.
9) Je-li to technicky proveditelné, a pokud zákazník nepožaduje jinak, Poskytovatel realizuje změnu poskytovatele služby přístupu k internetu za využití vzdáleného přístupu prostřednictvím přeprogramování identifikátorů komunikačních zařízení bez nutnosti fyzického přístupu k těmto zařízením.
10) Proces změny poskytovatele internetu je ukončen aktivací služby přístupu k internetu Poskytovatelem.

VII. POSKYTOVATEL JAKO OPOUŠTĚNÝ POSKYTOVATEL SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU
1) Poskytovatel umožňuje zákazníkům změnit poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné. Proces změny poskytovatele služby přístupu k internetu vede přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu.
2) Poskytovatel jako opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu poskytuje své služby za stejných podmínek až do doby, kdy jsou aktivovány služby přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu.
3) Poskytovatel jako opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu objednávku změny poskytovatele služby přístupu k internetu ve lhůtě 1 pracovního dne ode dne jejího obdržení odmítne, nebo potvrdí. Spolu s potvrzením zašle přejímajícímu poskytovateli internetu informaci, zda je dotčená služba přístupu k internetu součástí balíčku služeb nebo balíčku služeb a koncového zařízení, v případě, že zákazníkem je spotřebitel nebo mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace podle ustanovení § 63c odst. 4 ZoEK.
4) Proces změny poskytovatele internetu je ukončen aktivací služby přístupu k internetu přejímajícím poskytovatelem služby přístupu k internetu. Nebyla-li Smlouva ukončená již dříve, dojde k zániku závazku ze Smlouvy dnem ukončení postupu změny poskytovatele služby přístupu k internetu, pokud není na žádost zákazníka okamžik zániku závazku ze Smlouvy stanoven odlišně.
5) V případě, že ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu nedojde, Poskytovatel, bude-li to technicky možné, obnoví poskytování služby přístupu k internetu, a to až do doby, než dojde k úspěšné změně poskytovatele služby přístupu k internetu a aktivaci služeb přejímajícího poskytovatele služby přístupu k internetu.

VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PAUŠÁLNÍM NÁHRADÁM
1) Zákazník má právo na paušální náhradu dle vyhlášky č. 529/2021 Sb., o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu (dále jen „vyhláška o paušální náhradě"), pokud dojde k přenesení čísla se zpožděním nebo dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace.
2) Zákazník má právo na paušální náhradu dle vyhlášky o paušální náhradě, pokud dojde ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním nebo dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace.
3) Paušální náhrada činí 200,- Kč za každý započatý den prodlení, počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží zákazníkovi náhrada ve výši 400,- Kč za každý započatý den prodlení.
4) Při zneužití procesu přenesení čísla činí výše paušální náhrady 600,- Kč za každý započatý den, po který trvá stav způsobený zneužitím přenosu čísla. Nebude-li dodržen ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200,- Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje šestým dnem trvání prodlení činí za každý započatý den prodlení náhrada ve výši 400,- Kč.
5) Při zneužití procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu činí výše paušální náhrady 600,- Kč za každý započatý den, po který trvá stav způsobený zneužitím změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Nebude-li dodržen ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200,- Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje šestým dnem trvání prodlení činí za každý započatý den prodlení náhrada ve výši 400,- Kč.
6) Předpoklady a způsob uplatnění paušální náhrady:
a) Zákazník je povinen zaslat Poskytovateli včasnou reklamaci skutečnosti, která může mít vliv na vznik nároku na paušální náhradu dle vyhlášky o paušální náhradě, a zároveň je tato reklamace ze strany Poskytovatele shledána jako důvodná;
b) V případě, že je reklamace shledána jako důvodná, je zákazník oprávněn podat u Poskytovatele žádost o paušální náhradu s uvedením skutečností, které jsou rozhodné pro vznik nároku na paušální náhradu, společně se svou vlastní identifikací a číslem účtu, na který zákazník požaduje paušální náhradu uhradit;
c) Poskytovatel uhradí zákazníkovi paušální náhradu na účet zákazníka bez zbytečného odkladu po obdržení oprávněné žádosti o paušální náhradu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení oprávněné žádosti o paušální náhradu;
d) Poskytovatel je kteroukoliv výše uvedenou paušální náhradu oprávněn započíst vůči pohledávkám, které má v době vzniku nároku na paušální náhradu za zákazníkem, který žádá o uhrazení paušální náhrady.
7) Právo na náhradu škody podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tímto není dotčeno.

IX. SLUŽBA JAKO SOUČÁST BALÍČKU SLUŽEB
1) Je-li rušená veřejné dostupná služba přístupu k internetu v balíčku se zařízením či jinými (např. doplňkovými) službami opouštěného poskytovatele služby, může mít změna poskytovatele služby přístupu k internetu dopady na další součásti balíčku a závazky zákazníka k opouštěnému poskytovateli služby (např. deaktivace doplňkových služeb závislých na přenášené službě přístupu k internetu nebo ztráta slevy na služby v rámci balíčku služeb).
2) Pokud opouštěný poskytovatel služby informuje Poskytovatele o existenci balíčku v objednávce přenesení nebo objednávce změny poskytovatele služby přístupu k internetu, Poskytovatel o této skutečnosti informuje zákazníka a vyzve ho, aby Poskytovateli sdělil, jak s ostatními službami v balíčku naložit.
3) Poskytovatel ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení informace o existenci balíčku na základě pokynů zákazníka objednávku beze změny potvrdí, nebo uvede nové datum, ke kterému má změna poskytovatele internetu proběhnout, anebo takovou objednávku zruší. Jestliže Poskytovatel ani ve lhůtě dle předchozí věty od zákazníka neobdrží pokyn, zda žádost o změnu poskytovatele potvrdit v případě, že rušená služba je v balíčku, je Poskytovatel oprávněn objednávku zrušit.
4) Doba mezi obdržením objednávky změny poskytovatele služby přístupu k internetu nebo sdělení nového data opouštěnému poskytovateli služby přístupu k internetu a datem, k němuž má ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu dojít, nebude delší než 60 pracovních dnů. V případě překročení této doby (například z důvodu, že zákazník neposkytl veškeré požadované údaje k přenosu, případně se se zákazníkem nelze opakovaně spojit, apod.) a Poskytovatel je zároveň v pozici přejímajícího poskytovatele, se má za to, že zákazník vzal svůj požadavek na změnu poskytovatele služby přístupu k internetu zpět a zároveň odstoupil od smlouvy o poskytování služby přístupu k internetu s Poskytovatelem v případě, že příslušná smlouva již byla uzavřena.
5) Zákazník bude informován o tom, že souhlasí-li s pokračováním procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu a zároveň nesdělí opouštěnému ani přejímajícímu poskytovateli služby přístupu k internetu, jak s ostatními službami v balíčku naložit, budou v případě, že Poskytovatel je opouštěným poskytovatelem, ostatní služby v balíčku zachovány, bude-li to technicky možné (to neplatí v případě, že ostatní službu nebo služby v balíčku nelze poskytovat samostatně, případně jsou na službu přístupu k internetu nedílně vázané). V případě, že Poskytovatel je přejímajícím poskytovatelem, bude postupováno v souladu se smluvními podmínkami opouštěného poskytovatele.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Pravidla změn těchto Podmínek se řídí přiměřeně pravidly změny Všeobecných podmínek.
2) Pro otázky neupravené těmito Podmínkami platí ustanovení Smlouvy a Všeobecných podmínek a případně dalších zvláštních podmínek služeb. V případě rozporu těchto Podmínek a jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek, platí přednostně ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek.
3) Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 7. 5. 2024.

 

Nabídka programových balíčků je široká. Základní programové balíčky jsou tři.

1 - Startovací 

2 - Rodinný 

3 - Maximální 

K těmto základním programovým balíčkům je možné si doobjednat další doplňkové - tématické - viz základní programové balíčky. Ceny najdete v aktuální ceníku zde.

Pro sledování internetové televize set-top-box nutně nepotřebujete. Pokud máte chytrou televizi, která se umí připojit k internetu, nepotřebujete žádné další zařízení. Stačí nainstalovat a spustit aplikaci. Pokud máte televizi, která není chytrá, máme pro vás set-top-box, díky kterému si službu naplno vychutnáte.

Pro sledování internetové televize Sledování TV anténu nepotřebujete. Chytrá televize funguje kompletně po internetu. Jediné co potřebujete je kvalitní internetová přípojka a tu, věříme, od nás již máte. Navíc, pokud máte chytrou televizi, nebudete potřebovat ani novou krabičku pro příjem (set-top-box).

Nejjednodušší cestou, jak změnit stávající Službu, je napsat nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Do formuláře prosím uveďte váš požadavek. Lze předpokládat, že vás ještě budeme telefonicky kontaktovat.

Problematika přetáčení reklam, resp. jejich nemožnosti plného přeskočení je v současné době záležitostí všech programů z rodiny Prima TV. Reklamu můžete sice přetáčet, ale až po odsledování stanovené minimální doby. Tato minimální doba se zobrazí na obrazovce vaší televize.

Vaše rozhodnutí nás velmi mrzí. Skutečně jsme vyčerpali všechny možnosti, jak tomuto kroku předejít? Zkuste nás nejdříve kontaktovat, společně to probereme.

Způsob podání výpovědi je poté následující: Pošlete nám písemnou výpověď smlouvy poštou nebo emailem na adresu info@cerberos.cz. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém nám byla vaše výpověď doručena.

Umístění hlavního routeru je rozhodující. Pokud jej máte umístěný nevhodně, stačí jej přemístit ideálně do středu všeho internetového dění. Pokud nemáte nebo nechcete řešit tuto možnost, nabízí se vyzkoušet to nejjednodušší. Na poloviční vzdálenost mezi router a místo, kde chcete využívat Wi-Fi přidejte opakovač signálu Wi-Fi. Intenzitu pokrytí ve svém okruhu zvýší a s velkou pravděpodobností postačí.

Pro sledování chytré televize set-top-box nutně nepotřebujete. Pokud máte chytrou televizi, která se umí připojit k internetu, nepotřebujete žádné další zařízení. Stačí spustit aplikaci. Pokud máte televizi, která není chytrá, máme pro vás set-top-box, který vám umožní telku sledovat.

Nejjednodušší cestou, jak změnit stávající službu či nějaké doplňkové zařízení, je napsat nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Do formuláře prosím uveďte váš požadavek. Napsat nám můžete i na sociální sítě. Lze předpokládat, že vás ještě budeme telefonicky kontaktovat.

Pokud vám byla doručena upomínka a pokud nebylo Vyúčtování doposud uhrazeno, je vhodné zaplatit co nejdříve. Vyhnete se tak možnému omezení Služeb, které může vést až k jejich odpojení, případně zrušení služby. Obnovení služeb vám může být účtováno dle ceníku. Pokud bylo Vyúčtování již dříve uhrazeno, kontaktujte raději naši zákaznickou linku nebo nám pošlete prostřednictvím kontaktního formuláře údaje o provedené platbě, číslo smlouvy, variabilní symbol, jméno a příjmení a my už si platbu dohledáme.

Náš bankovní účet je 35-5709240207/0100

Variabilním symbolem platby je číslo vaší smlouvy

 Vyúčtování typicky v elektronické podobě, pokud nebylo sjednáno jinak, je zasíláno vždy do 5 pracovních dnů od skončení fakturačního období, a to e-mail. Způsob úhrady je už na vás. Vyúčtování je uhrazeno okamžikem připsání příslušné částky označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování na náš bankovní účet, prosím dejte si proto pozor na správně vyplněný variabilní symbol. Pokud nebude uveden správně, nebudeme moci vaši platbu identifikovat a vaše Vyúčtování bude evidováno jako nezaplacené.

Vyúčtování je zasíláno na vaši emailovou adresu. V případě zasílání poštou je tato služba zpoplatněna dle platného ceníku.

Nesouhlasí vám zaslané Vyúčtování, nejste spokojeni s poskytovanou Službou nebo máte jinou připomínku? Prosím zavolejte nám na zákaznickou linku nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního. Jsme připraveni vše řádně prověřit.

Podali jste reklamaci vyúčtování, služeb nebo zařízení, která nebyla vyřízena k Vaší spokojenosti? Pokud s řešením reklamace nesouhlasíte, můžete se obrátit na následující instituce, které závěry reklamace nestranně posoudí:

 

V případě služeb elektronických komunikací

je možné se obrátit na Český telekomunikační úřad, který je v dané oblasti příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle působnosti zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Více informací ohledně postupu, jak lze podat návrh na zahájení řízení před Českým telekomunikačním úřadem, včetně veškerých potřebných informací o tomto řízení, najdete na https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu. V případě jiných sporů o peněžité plnění lze využít elektronické formuláře na https://www.ctu.cz/spory-o-penezite-plneni-podle-ss-129


V případě prodeje zboží nebo poskytování služeb,

které nespadají pod služby elektronických komunikací, se mohou spotřebitelé obrátit na Českou obchodní inspekci. Více informací na https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Ostatní zákazníci se mohou se svými nároky obracet na obecné soudy České republiky.

Ano, fúze nám umožní nabídnout širší škálu služeb a produktů. Sledujte naše webové stránky a sociální sítě pro aktuální informace a nabídky.

Ne, vaše smluvní podmínky a ceny služeb zůstávají stejné. Nemusíte podepisovat žádné nové smlouvy ani akceptovat nové podmínky.

Ne, pokračujete v používání současných zařízení.

Od 1. září 2024 se CERBEROS oficiálně spojuje se společností ČEZNET, jedním z lídrů na českém internetovém trhu. CERBEROS jako firma a značka zaniká.

O všech změnách a novinkách vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím e-mailu, případně SMS, sociálních sítí a na našich webových stránkách.

Spojení s ČEZNETem vám přinese následující výhody:
• Širší nabídku internetových tarifů a služeb.
• Rychlejší a spolehlivější internetové připojení, které vám umožní plynule streamovat filmy, hrát online hry a procházet web bez čekání.
• Sílu a stabilitu Skupiny ČEZ.
• Nově možnost platit za internetové služby přes SAZKA terminály.

Pro stávající zákazníky CERBEROS se nic nemění. Stávající smlouvy, ceny, kontaktní informace a přístup k zákaznickému servisu a technické podpoře zůstávají beze změny.

Pokud máte jakékoliv další otázky můžete se obrátit na naši zákaznickou podporu, která vám ráda pomůže. Kontaktní informace zůstávají stejné.

Podrobné informace o tom, jak platit přes SAZKA terminály, budou včas k dispozici na našich webových stránkách a v zákaznické podpoře ČEZNET.

Internetová stránka www.cerberos.cz bude přesměrována na www.ceznet.cz. Telefonní číslo a email bude nadále funkční. IČ bude nové dle společnosti ČEZNET.

Potřebujete poradit?
Stačí nám vaše telefonní číslo a my se Vám ozveme zpět.
+420