Vánoční soutěž

Úvod » O nás » Vánoční soutěž

Hromada_van_kouli-01

Dárek pro každého!

Dne 4. 1. byla soutěž ukončena. Býherci budou kontaktováni.

Chytla nás vánoční nálada a tak máme dárek pro každého. Ani nemusíte být naším zákazníkem! 

Stačí níže vypsat vaše pravdivé údaje, počkat na otevření dárkové obálky a uvidíte, jaký dárek jste od nás obdrželi. 

Můžete vyhrát až 3 měsíce internetu zdarma! Dalšími ceny jsou 1 měsíc zdarma nebo 1 lístek do IQLANDIE. Celkem máme 119 cen! Více informací níže.

Podmínky pro zapojení: 

Účastník musí být starší 18 let a vždy se může zapojit pouze jednou s jedním emailovým účtem, který může sloužit pro identifikaci osoby. 

 

Vyzvednutí výhry:

vanocni-koule-05

Lístky do iQLANDIE

Soutěžící, který vyhraje lístek do IQLANDIE obdrží jeden kus vstupenky v hodnotě 230 Kč pro vstup do expozic.

Lístky vyzvedávejte na našich pobočkách v Mladé Boleslavi nebo Liberci v otevírací dobu od pondělí do pátku mezi 10:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00. 

V Liberci vyzvedávejte lístky na adrese Rumunská 655 v paláci Syner ve 2. patře zákaznické centrum CERBEROS s.r.o. Liberec.

V Mladé Boleslavi vyzvedávejte lístky na adrese Blahoslavova 184, Mladá Boleslav. 

 

Internet zdarma

vanocni-koule-02

V případě, že jste náš stávající klient odečteme vám částku z nadcházejícího daňového dokladu a zaplatíte tak méně. 

Pokud nejste naším klientem měsíc a nebo rovnou tři měsíce vám poskytneme zdarma v případě, že s námi podepíšete smlouvu. 

Výherci budou kontaktováni do 30 dnů od oznámení o výhře internetu zdarma.

 

Podmínky Soutěževanocni_balik

I. Úvodní ustanovení
1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech Pořadatele a webovém profilu Pořadatele na stránkách Facebooku.

1.2 Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

1.3 Společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků v návaznosti na soutěž. Soutěž není společnosti Facebook nijak spravována a ani s ní nesouvisí.

II. Definice použitých pojmů
2.1 Pořadatelem je společnost Cerberos s.r.o., se sídlem Praha 1, Lannova 2061/8, PSČ 110 00, IČ: 242 377 44, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200484.

2.2 Servery Pořadatele jsou webové servery: Cerberos.cz.

2.3 Soutěžícím je osoba, která je řádně splní podmínky na stránkách Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami. Osoba tak musí dovršit věku plnoletosti, musí poskytnout své pravdivé kontaktní údaje a může se účastnit pouze jednou.

2.4 Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5 Výhercem Soutěže je Uživatel, který splnil uvedené podmínky na této stránce k účasti do soutěže.

2.6 Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném profilu na Facebooku a Serveru pořadatele, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.7 Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.8 Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. Obecná pravidla
3.1 Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky.

3.3 Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4 Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele.

3.5 Soutěžící se do Soutěže zapojí podmíněnou aktivitou uvedenou v bodě 2.5., případně jinou formou specifikovanou v rámci vyhlášení soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.

3.6 Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7 Výhra se nedoručuje poštou.

3.8 Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.9 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího
4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2 Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4 Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu, či zasláním zprávy na Facebookový profil Uživatele.

4.5 případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6 Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

4.7 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele
5.1 Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 30 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele, nebo zprávou na Facebookovém profilu Uživatele.

5.2 Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele.

5.3 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje
6.1 Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2 Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Cerberos s.r.o. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele a Facebookovém profilu Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

6.3 Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele, prostřednictvím emailu, či zpráv na Facebooku.

VII. Závěrečná ustanovení
7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 2.8.2016.

Zákaznické centrum: 326 100 000
© 2014 Cerberos s.r.o. Všechna práva vyhrazena. | Ochrana osobních údajů
Vyrobilo: Cliquo | B interactive